طرح مگنت تبلیغاتی مذهبی در مورد امام حسیناشتراک این مطلب در شبکه‌های اجتماعی